Privacy Policy

A.    Gegevensbeschermingsverklaring

Hartelijk bedankt voor uw bezoek aan onze webpagina. Wij hechten veel belang aan de naleving van de wettelijke bepalingen op het vlak van gegevensbescherming. Het doel van deze gegevensbeschermingsverklaring is om u als gebruiker van de website te informeren over de aard, de reikwijdte en het doeleinde van onze persoonsgegevensverwerking alsook over uw bestaande rechten als u een betrokkene bent zoals gedefinieerd door artikel 4, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voorliggende gegevensbeschermingsverklaring houdt daarbij ook al rekening met de nieuwe ontwikkelingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25/05/2018 van kracht wordt. Tegelijkertijd voldoet de verklaring eveneens aan de vereisten van artikel 13 van de Duitse federale telecommunicatiewet ('Telemediengesetz').

1.      Verwerkingsverantwoordelijke

Deze website en de diensten die erop aangeboden worden, worden beheerd door:

Weleda BENELUX
Platinastraat 161 
Postbus 733
2700AS Zoetermeer 
Nederland
KvK-nummer: 27013770

Tel.:  +49 7171 919 0
E-mail: [email protected]

Website: www.weleda.nl

Managing Directors: Richard van der Hoek & Daan Zeelt

 

2.      Algemene informatie

We hebben de website zodanig ontwikkeld dat we zo weinig mogelijk gegevens van u verzamelen. In principe is het zelfs mogelijk om onze website te bezoeken zonder eender welke persoonsgegevens in te voeren. De verwerking van persoonsgegevens is alleen nodig, als u beslist om gebruik te maken van bepaalde diensten (bv. gebruik van het contactformulier). Wanneer u dat inderdaad doet, zullen wij er te allen tijde voor zorgen dat we uw persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met een wettelijke grondslag of door u gegeven toestemming. Voorts onderschrijven we de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25.05.2018 van kracht wordt, alsook de relevante toepasselijke nationale bepalingen, zoals de Duitse federale wet op de bescherming van de privacy ('Bundesdatenschutzgesetz'), de Duitse federale telecommunicatiewet ('Telemediengesetz') en andere specifieke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

 

3.      Definitie

In overeenstemming met de AVG worden de termen die in deze gegevensbeschermingsverklaring gebruikt worden, als volgt gedefinieerd:

 

'persoonsgegevens': alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'de betrokkene'); met een identificeerbare natuurlijke persoon wordt gedoeld op een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

 

'verwerking': een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

 

'beperking van de verwerking': het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;

 

'pseudonimisering': het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en er technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;

 

'verwerkingsverantwoordelijke': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

 

'verwerker': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

 

'ontvanger’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;

 

'derde': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

 

'toestemming' van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

 

4.      Toestemming

Wanneer u onze website bezoekt, zullen we soms bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig. Dit gebeurt in de eerste plaats in onze dialoog- en dienstverleningszone, wanneer er contact wordt gelegd via een contactformulier, een nieuwsbrief wordt opgevraagd, orderverzoeken geformuleerd worden en van onze diensten gebruikgemaakt wordt (bv. zwangerschapskalender of abonnementsdienst).

 

Verklaring van instemming

Door de door ons ter beschikking gestelde formulieren te gebruiken, stemt u ermee in dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals aangegeven in deze gegevensbeschermingsverklaring. U kunt deze instemming te allen tijde weer intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons een verklaring in die zin te bezorgen. U dient echter wel te weten dat u zonder uw toestemming geen gebruik meer zult kunnen maken van onze service. Om uw toestemming in te trekken, kunt u ons op een van bovenstaande manieren contacteren (gelieve in voorkomend geval uw naam, e-mailadres en postadres te vermelden).

 

5.      Doeleinde en wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken de nodige persoonsgegevens om ons dienstenaanbod te wettigen, te verstrekken of te verwerken, waarbij we artikel 6, lid 1b van de AVG als onze wettelijke grondslag gebruiken. Waar we gebruikmaken van externe dienstverleners in het kader van een gegevensverwerking waartoe door ons opdracht wordt gegeven, zal artikel 28 van de AVG de wettelijke grondslag voor de verwerking vormen.

We verzamelen, verwerken en gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

Doeleinde van de gegevensverwerking

Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking ('waarom gegevensverwerking nodig is')

wanneer er contact gelegd wordt en voor de hiermee gepaard correspondentie

op basis van uw toestemming

voor het verwerken van uw verzoek en om u elk bijkomend advies te bezorgen dat u nodig zou hebben

op basis van uw toestemming

voor het verzenden van onze nieuwsbrief, de abonnementsservice 

op basis van uw toestemming

om ervoor te zorgen dat onze website u op de meest doeltreffende en interessantste manier wordt voorgesteld (bv. door middel van een geanonimiseerde evaluatie)

op basis van gewettigde belangen

voor de technische implementatie van onze diensten

op basis van gewettigde belangen

voor de registratie als Weleda-gebruiker; om deel te nemen aan productbeoordelingen

op basis van uw toestemming

om deel te nemen aan wedstrijden

op basis van uw toestemming

 

6.      Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen, wanneer u onze deze vrijwillig en bewust bezorgde, bv door het invullen van formulieren of het verzenden van e-mails.

Dit heeft in eerste instantie betrekking op de volgende gegevens in de overgemaakte formulieren:

Algemene contactinformatie:

 • Aanspreking
 • Voornaam
 • Familienaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres*
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Verzoek
 • Bericht

Weleda-nieuwsbrief:

 • Aanspreking
 • Voornaam
 • Familienaam
 • E-mailadres*
 • Voor zwangerschapsnieuwsbrief: Vervaldatum

Weleda-abonnementsdienst

 • Aanspreking
 • Voornaam
 • Familienaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats

Weleda-gebruikersaccount:

 • Aanspreking
 • Voornaam
 • Familienaam
 • E-mailadres
 • Paswoord

Weleda-ervaringencentrum/events

 • Datum
 • Aantal personen
 • Onderneming
 • Aanspreking
 • Functie
 • Voornaam
 • Familienaam
 • Toevoeging
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Aantekeningen

 

De persoonsgegevens die u bezorgt en de inhoud ervan, zullen uitsluitend bij ons en onze gelieerde entiteiten blijven. We zullen uw gegevens alleen bewaren en verwerken voor de doeleinden vermeld bij punt 5. Voor elk gebruik buiten het beoogde doel zal uw uitdrukkelijke toestemming vereist zijn. Hetzelfde geldt ook voor de overdracht en verzending van uw gegevens aan derden.

 

7.      Algemene logbestanden

De verbindingsgegevens van de verzoekende computer (IP-adres), welke van onze pagina's u precies bezoekt, de datum en de duur van uw bezoek, de identificatiegegevens van de browser en het type besturingssysteem dat gebruikt werd, de webpagina vanwaar u ons bezoekt en de geslaagde toegang die u daarbij geboden wordt, worden tijdelijk opgeslagen door de webserver in protocolbestanden (logbestanden). Het technische beheer van webpagina's en de anonieme verzameling van statistische informatie maken het mogelijk om de toegang tot de service van Weleda te evalueren en een beoordeling te verrichten, die erop gericht is om de bescherming en de veiligheid van gegevens binnen onze onderneming te verbeteren. Dit met als uiteindelijke doel een optimaal niveau van bescherming te kunnen garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken.

De logbestandgegevens van de server worden los van alle door u ingevoerde persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden voor analytische doeleinden bewaard, waarna de gegeven in kwestie gewist worden. 

 

8.      Cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om u een online ervaring op maat te kunnen bezorgen. Gelieve ons Cookieoverzicht door te nemen voor meer informatie over de manier waarop Weleda gebruikmaakt van cookies en soortgelijke technologieën. 

9.     Social plugins

Deze website beschikt over geïntegreerde 'social media'/'social sharing'-functies. Om webpaginagebruikers te beschermen, heeft Weleda echter besloten om Shariff-script te gebruiken.

Weleda registreert geen persoonsgegevens via de social plugins, noch over hun gebruik. Om te beletten dat er zonder uw medeweten gegevens doorgestuurd zouden worden naar dienstverleners in de VS, implementeerde Weleda de zogenaamde 'Shariff'-oplossing. Deze oplossing zorgt er om te beginnen voor dat er geen persoonsgegevens doorgespeeld worden aan de leveranciers van de individuele social plugins, als u deze website bezoekt. Gegevens kunnen enkel bezorgd worden aan de dienstverlener en daar opgeslagen worden, als u op een van de social plugins klikt.

Voor meer informatie over de Shariff-oplossing verwijzen we u graag naar de webpagina's van haar provider, Heise Medien GmbH & Co. KG.

 

10.   Nieuwsbrief

Wanneer u zich op een e-mailnieuwsbrief abonneert, heeft Weleda uw aanspreking, naam en het e-mailadres nodig, waar de nieuwsbrief naartoe gestuurd moet worden. Alle overige informatie wordt op vrijwillige basis verstrekt en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken, om de nieuwsbrief te kunnen individualiseren en om vragen via het e-mailadres te kunnen beantwoorden.

Als u zich op deze webpagina op de nieuwsbrief abonneert, dan zal Weleda de gegevens die u ingeeft, uitsluitend voor dit doeleinde gebruiken of om u te informeren over relevante omstandigheden omtrent deze dienst of de registratie ervan. Weleda bezorgt deze gegevens aan de externe provider APSIS voor het beheer en de implementatie van de nieuwsbriefmailing. Weleda heeft een overeenkomst gesloten over de bestelde orderverwerkingsprocedure met APSIS, haar provider voor e-mailmarketing. Dit garandeert dat de dienstverlener in kwestie in elk opzicht de strikte specificaties van de Duitse wetgeving op het vlak gegevensbescherming naleeft bij het beheren en implementeren van de nieuwsbriefmailing. Verder garandeert dit ook dat uw gegevens alleen binnen de EU opgeslagen worden met een hoge mate van bescherming. Uw gegevens worden niet bewaard op servers buiten de EU.

Om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, is een geldig e-mailadres nodig. Het IP-adres dat u gebruikt om u te abonneren op de nieuwsbrief en de datum waarop u de nieuwsbrief bestelt, worden eveneens opgeslagen. Deze gegevens zullen dienen als bewijs voor Weleda in geval van misbruik, wanneer er een onbekend e-mailadres geregistreerd zou worden voor de nieuwsbrief. Om er tevens voor te zorgen dat een e-mailadres niet foutief ingegeven werd in de mailinglijst van Weleda door een derde, hanteert Weleda de 'dubbele opt-in'-procedure.  Bij deze procedure wordt er na uw registratie een bevestigingse-mail verstuurd naar het door u bezorgde e-mailadres. Nadat u uw registratie bevestigd hebt door op een link in de e-mail te klikken, zult u dan de gewenste e-mailnieuwsbrief ontvangen. Als onderdeel van deze procedure worden de bestelling van de nieuwsbrief, de bezorging van de bevestigingse-mail en de ontvangst van de registratiebevestiging bewaard.

Het staat u vrij om op eender welk moment uw toestemming voor de opslag van de gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor de bezorging van de nieuwsbrief met het oog op toekomstige verwerkingen in te trekken.  In elke nieuwsbrief van Weleda vindt u ook een link die u kunt gebruiken voor de respectieve intrekking. Daarnaast kunt u uw verzoek tot intrekking ook schriftelijk communiceren aan de contactopties die in het impressum vermeld worden.

 

11. Productbeoordelingen

U kunt op deze webpagina cosmeticaproducten beoordelen. De beoordeling in kwestie zal daarbij getoond worden met vermelding van uw volledige voornaam en de eerste letter van uw familienaam. Dienovereenkomstig moet u uw voornaam en familienaam alsook uw e-mailadres gebruiken om een gebruikersaccount aan te maken en/of in te loggen. Het pseudoniem in de vorm van uw volledige voornaam en de eerste letter van uw familienaam wordt opgenomen als de auteur van een beoordeling. De respectieve identificatiegegevens kent alleen de beheerder.

 

12. Weleda-producttesters

Als u geselecteerd werd als een Weleda-producttester, dan slaan we uw postadres alsook uw voornaam en familienaam op. We gebruiken uw postadres uitsluitend om u het te testen producten evenals, indien nodig, het product toe te sturen.

 

13. Wedstrijden op Facebook

Persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de wedstrijd om eventuele prijzen te kunnen opsturen. Eenmaal de wedstrijd ten einde is, worden de gegevens gewist. In sommige individuele gevallen worden de gegevens overgedragen aan externe dienstverleners. De deelnemer kan zijn toestemming voor de opslag op elk moment weer intrekken via [email protected] en daarmee ook zijn deelname stopzetten.

De deelnemer stemt er eveneens mee in dat, voor relevante wedstrijden, de foto- of productbeoordeling die hij uploadde met zijn volledige voornaam en de eerste letter van zijn familienaam, gepubliceerd mag worden in het kader van de wedstrijd en bij elke eventueel gewonnen prijs, na onze goedkeuring, op de Weleda-webpagina of het account van Weleda op Facebook of Instagram. Het is de deelnemer zelf die verantwoordelijk is voor de wettelijkheid van de geüploade foto's, in het bijzonder met betrekking tot de beeldrechten. Weleda behoudt zich het recht voor om geen foto's of teksten goed te keuren met inhoud die duidelijk illegaal is (deze foto's worden niet in het openbaar getoond en worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd).

 

14.   Integratie van content en diensten van derden

Onze website maakt gebruik van content en diensten van andere providers. Deze omvatten bv. door Google Maps en YouTube verstrekte kaarten en video's. Het IP-adres moet daarbij doorgestuurd worden om ervoor te zorgen dat deze gegevens geraadpleegd en weergegeven kunnen worden in de browser van de gebruiker. De providers (hierna 'externe providers' genoemd) maken daartoe gebruik van het IP-adres van de gebruiker.

Hoewel we ernaar streven om alleen een beroep te doen op externe providers die alleen het IP-adres nodig hebben om content te leveren, hebben we geen invloed over het al dan niet opslaan van het IP-adres.  Dit proces kan o.a. voor statistische doeleinden plaatsvinden. Als we ons ervan bewust worden dat het IP-adres opgeslagen wordt, zullen we u daarover informeren.

 

Gebruik van Google Analytics

Deze webpagina maakt gebruik van Google Analytics, een online analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’).

Google Analytics gebruikt ook cookies, d.w.z. tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de webpagina te analyseren. De informatie die door het cookie omtrent uw gebruik van deze webpagina verzameld wordt, wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. 

Op onze webpagina is IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat uw IP-adres op voorhand door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere contracterende lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort wordt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een Google-server in de VS overgedragen en daar pas verkort. In dergelijke uitzonderlijke gevallen is deze verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1 van de AVG gebaseerd op ons gewettigd belang in een statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden.

Google zal deze informatie namens ons benutten om uw gebruik van de webpagina te evalueren, rapporten op te stellen over webpagina-activiteiten en ons als webpaginabeheerder bijkomende diensten te verstrekken in het kader van dit webpagina- en internetgebruik. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgestuurde IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door gebruik te maken van de respectieve instelling in uw browsersoftware; u dient in dat geval echter wel te weten dat u niet alle functies van deze webpagina ten volle zult kunnen benutten.

U kunt ook de verzameling van de respectieve gegevens omtrent uw gebruik van de webpagina (met inbegrip van uw IP-adres) door het cookie bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren, die u op de volgende link kunt vinden:  ___ [op dit ogenblik http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

Anderzijds kunt u ook de opslag van gegevens door Google Analytics voorkomen door gebruik te maken van wat een 'opt-out cookie' genoemd wordt, door <a href="javascript:gaOptout()">hier</a> te klikken. Als u de cookies in uw browser wist, dient u opnieuw op deze link te klikken.

Google LLC, met haar hoofdkwartier in de VS, is gecertificeerd conform het Amerikaans-Europese 'Privacy Shield'-kaderbesluit voor gegevensbescherming dat de hantering van het binnen de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Voor meer informatie over de manier waarop gebruikersgegevens gebruikt worden in Google Analytics, verwijzen we u graag naar de Privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

U kunt de Privacyverklaring van Google vinden op: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en

 

Gebruik van DoubleClick

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool DoubleClick van Google die beheerd wordt door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('DoubleClick').

DoubleClick gebruikt cookies om relevante advertenties te plaatsen voor de gebruiker, om de rapportage over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker steeds opnieuw dezelfde advertenties te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties er in welke browser geplaatst worden en kan hierdoor voorkomen dat deze herhaaldelijk getoond worden. De verwerking is gebaseerd op ons gewettigd belang in een optimale marketing van onze website in lijn met artikel 6, lid 1f van de AVG.

Verder kan DoubleClick ook cookie-ID's gebruiken om te registreren wat 'conversies' genoemd worden, die aan advertentieverzoeken gekoppeld zijn. Daarmee wordt gedoeld op wat er gebeurt als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later dezelfde browser gebruikt om naar de website van de adverteerder te surfen en er iets van te kopen. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

Door de gebruikte marketingtool brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand. We hebben geen invloed over de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens die via het gebruik van deze tool door Google verzameld worden en delen u daarom mee, wat we weten: De integratie van DoubleClick vertelt Google dat u naar het relevante deel van onze online aanwezigheid bent gegaan of dat u op een van onze advertenties hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Google geregistreerd bent en/of niet ingelogd bent, kan de provider nog altijd uw IP-adres achterhalen en dit opslaan.

Als u zich graag wenst terug te trekken ('opt-out') uit deze trackingprocedure, kunt u cookies voor het bijhouden van conversie deactiveren door uw browserinstellingen zodanig aan te passen, dat cookies van het domein www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads geblokkeerd worden. Deze instelling zal gewist worden, als u uw cookies wist. Anderzijds kunt u ook meer te weten komen over het gebruik van cookies bij de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info en uw instellingen dienovereenkomstig aanpassen. Tot slot kunt u uw browserinstellingen ook zodanig aanpassen dat u een melding krijgt, wanneer er cookies gebruikt worden. U kunt dan beslissen om ze individueel te aanvaarden, om ze in bepaalde omstandigheden te aanvaarden of om voor een algemene opt-out te kiezen. Als u weigert om cookies te aanvaarden, kan de functionaliteit van onze website beperkt blijken.

Google LLC, met haar hoofdkwartier in de VS, is gecertificeerd conform het Amerikaans-Europese 'Privacy Shield'-kaderbesluit voor gegevensbescherming dat de hantering van het binnen de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over DoubleClick kunt u vinden op de volgende webpagina bij de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: http://www.google.com/policies/privacy/

 

Gebruik van Google reCaptcha

Op deze webpagina maken we eveneens gebruik van de reCAPTCHA-functie verstrekt door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Deze functie is in de eerste plaats bedoeld om te beslissen of input door een natuurlijke persoon wordt verricht of op ongepaste wijze door een mechanische en geautomatiseerde verwerking gebeurt. De dienst omvat het versturen naar Google van het IP-adres en eventuele bijkomende informatie die Google nodig zou hebben voor de reCAPTCHA-dienst en is, in overeenstemming met artikel 6, lid 1f van de AVG, gebaseerd op ons gewettigd belang in het bepalen van de intentie van de natuurlijke persoon bij diens internetactiviteit en het voorkomen van misbruik en spam.

Google LLC, met haar hoofdkwartier in de VS, is gecertificeerd conform het Amerikaans-Europese 'Privacy Shield'-kaderbesluit voor gegevensbescherming dat de hantering van het binnen de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google verwijzen we u graag naar: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Gebruik van Google Maps

Op deze webpagina maken we eveneens gebruik van Google Maps (API) verstrekt door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google Maps is een online dienst die interactieve kaarten weergeeft om visuele representaties van geografische informatie te tonen. Deze dienst wordt gebruikt om u onze locatie te tonen en het gemakkelijker te maken om tot bij ons te komen.

Wanneer u de subpagina's met geïntegreerde Google Maps opent, wordt er informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) naar Google-servers in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht het feit of u nu al dan niet ingelogd bent op een door Google verstrekt gebruikersaccount of dat u geen gebruikersaccount hebt. Als u ingelogd bent bij Google, dan worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u niet wilt dat deze informatie aan uw Google-profiel toegewezen wordt, dan dient u zich uit te loggen, voordat u op de knop drukt. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Elke dergelijke evaluatie vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1f van de AVG op basis van het gewettigde belang van Google in het plaatsen van geïndividualiseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de creatie van dergelijke gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, dient u contact op te nemen met Google.

Google LLC, met haar hoofdkwartier in de VS, is gecertificeerd conform het Amerikaans-Europese 'Privacy Shield'-kaderbesluit voor gegevensbescherming dat de hantering van het binnen de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Als u het er niet mee eens bent dat uw gegevens naar de toekomst toe nog aan Google doorgespeeld worden in het kader van uw gebruik van Google Maps, kunt u de Google Maps webservice ook deactiveren door de JavaScript-applicatie in uw browser uit te schakelen. Google Maps en de kaartweergave op deze website kunnen dan wel niet langer gebruikt worden.

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op http://www.google.de/intl/en/policies/terms/regional.html. Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps kunt u vinden op https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html.

En gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in het kader van het gebruik van Google Maps kunt u ten slotte vinden op de website van Google ('Privacyverklaring van Google'): http://www.google.de/intl/en/policies/privacy/

 

Gebruik van retargetingtools

Op onze website, https://www.weleda.nl/, maken we gebruik van wat 'retargetingtechnologie' genoemd wordt. We gebruiken retargeting om webpaginagebruikers in gebruikersgroepen onder te verdelen. Afhankelijk van de gebruikersgroep richten we ons vervolgens tot webpaginagebruikers op andere webpagina's of in apps met geïndividualiseerde reclame voor onze producten en diensten.

Daartoe gebruiken we de volgende producten, die ons door dienstverleners bezorgd worden:

'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel'/'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'.

 

'Facebook Customer Audience'/'Facebook Pixel'

'Facebook Custom Audience' en 'Facebook Pixel' zijn producten van Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Onze webpagina maakt gebruik van een 'Facebook Pixel' van Facebook die een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand brengt. Het feit dat u onze webpagina bezocht hebt, wordt hierdoor doorgespeeld aan de Facebook-server. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijk Facebook-gebruikersaccount als u een dergelijk account hebt en erop ingelogd bent. Als u andere webpagina's bezoekt die gebruikmaken van 'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel', dan wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount gekoppeld. We kunnen echter niet zien, welke andere webpagina's u bezoekt. Als u geen Facebook-gebruiker bent of als u niet op Facebook ingelogd bent, wanneer u onze webpagina bezoekt, wordt uw bezoek aan onze webpagina niet aan een Facebook-gebruikersaccount toegewezen.

Voor meer informatie over de bescherming van uw privacy bij Facebook verwijzen we u graag naar de privacy-informatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Meer specifiek kunt u de inhoud en informatie die u gedeeld hebt via uw gebruik van Facebook, beheren via de 'Activity log'-tool of deze downloaden van Facebook via de 'Download your data'-tool.

 

'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

'Google AdWords User Lists' en 'Google Dynamic Remarketing' zijn producten van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Onze webpagina maakt gebruik van een door Google geleverde pixel die een directe verbinding met de Google-servers tot stand brengt. Het feit dat u onze webpagina bezocht hebt, wordt hierdoor doorgespeeld aan de Google-server. Google linkt deze informatie aan een unieke ID die opgeslagen wordt op uw eindtoestel in de vorm van een cookie of die geleverd wordt door uw eindtoestel ('reclame-ID' op smartphones). Als u onze andere webpagina's bezoekt die eveneens 'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing' gebruiken, dan worden deze eveneens gekoppeld aan uw unieke ID. We kunnen echter niet zien, welke andere webpagina's u bezoekt.

 

Opt-out

U kunt er op eender welk moment voor kiezen om u af te melden ('opt out') voor het gebruik van retargetingtools op onze webpagina voor een of meerdere tools. Gelieve daartoe de volgende links te gebruiken:

opt-out 'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel'
opt-out 'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

Voor elke tool slaan we een opt-out cookie op uw eindtoestel op, dat voor onbepaalde tijd geldig blijft. Als u met meerdere eindtoestellen van onze webpagina gebruik maakt, dient u er voor elk eindtoestel voor te opteren om u terug te trekken uit het gebruik van retargetingtools, aangezien we geen meerdere eindtoestellen aan individuele bezoekers kunnen toewijzen. Door voor de 'opt-out' te kiezen, stopt u de integratie van de beschreven pixels en vindt er geen gegevensuitwisseling plaats met Facebook of Google.

U kunt geïndividualiseerde advertering daarnaast ook rechtstreeks deactiveren bij de adverteringsnetwerken. Voor meer informatie ter zake verwijzen we u graag rechtstreeks naar de webpagina's van Google en Facebook.

 

Gebruik van Olapic

We gebruiken Olapic om gebruikersgegenereerde content op deze webpagina te tonen. Voor meer informatie ter zake verwijzen we u graag naar de algemene voorwaarden van Olapic: http://tos.olapic.com/weleda-de/

 

Gebruik van Mouseflow

We gebruiken Mouseflow om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Mouseflow is een technologische dienst die ons helpt om onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze op welke pagina's doorbrengen, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service op te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers.

Mouseflow gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), de grootte van het scherm van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen voor het land), voorkeurstaal voor onze website). Mouseflow slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Mouseflow, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze informatie te vergelijken met andere gegevens over een individuele gebruiker. Voor meer details, zie Mouseflow's privacybeleid door te klikken op deze link. https://mouseflow.com/privacy/

U kunt zich afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze site door Mouseflow en het gebruik van tracking cookies op andere websites door gebruik te maken van de functionaliteit van ons privacybeleid of door deze afmeldingslink te volgen. https://mouseflow.com/opt-out/

 

Gebruik van OneTrust

We gebruiken OneTrust als hulpmiddel voor het geven van toestemming. Met deze software voor gegevensbeschermingsbeheer bieden we je de mogelijkheid om op een wettelijk conforme manier toestemming te geven voor het opslaan van cookies en om het intrekken van toestemming te garanderen. Bovendien wordt de toestemming gedocumenteerd voor wettelijk bewijs en wordt het plaatsen van cookies technisch gecontroleerd. Hiervoor worden cookies gebruikt die uw cookie-instellingen op onze websites opslaan. Uw cookie-instellingen kunnen dus bewaard blijven wanneer u onze platforms opnieuw bezoekt, zolang u de cookies niet van tevoren verwijdert. U kunt uw instellingen op elk gewenst moment aanpassen.
De software wordt door OneTrust geëxploiteerd als software as a service in de cloud.

Verwerkingsbedrijf:
OneTrust Technology Limited
82 St. John Street, Londen
Engeland, EC 1M 4JN

Privacygegevens van het verwerkingsbedrijf:
Hieronder staat het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
[email protected]

Gegevensverwerkingsdoeleinden OneTrust:
- Het aanbieden van de mogelijkheid om toestemming te geven voor cookies,
- om deze toestemming te documenteren
- om het intrekken van toestemming te garanderen, en
- om het plaatsen van cookies te beheren

Verzamelde gegevens OneTrust.
- IP-adres: Technische levering van een DSGVO-conforme cookie-toolbar. Wordt niet opgeslagen.
- Pseudo-anonieme browser-ID: Bewaring van gegeven/geëxtraheerde toestemmingen door groepen/oplossingen met vermelding van het tijdstip van wijziging om een wettelijk bewijs van de gegeven toestemming te kunnen leveren.
- In geval van toestemming wordt ook informatie over browser, land en apparaattype opgeslagen.

Rechtsgrondslag:
Het volgende is de vereiste rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens:
Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a GDPR (toestemming).

De vereiste rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor deze tool:
Art. 25 par. 2 TTDSG (technisch noodzakelijk).

Plaats van verwerking:
Europese Unie

Bewaartermijn cookie:
1 jaar

Bewaartermijn gegevens:
1 jaar

Ontvanger gegevens:
OneTrust Technology Limited

Overdracht naar derde landen:
Wereldwijd

Verdere informatie:
Kijk voor het privacybeleid van de gegevensverwerker en indien nodig meer informatie aan te vragen. https://www.onetrust.com

Als u bezwaar wilt maken, klikt u op de knop "Cookie-instellingen" in het gedeelte "Cookies" op deze pagina.

 

15.   Gegevensbeveiliging

Jammer genoeg is de overdracht van informatie via het internet nooit 100% veilig. Dat maakt dat wij de veiligheid van de gegevens die via het internet naar onze website doorgestuurd worden, niet kunnen garanderen.

We hebben echter wel technische en organisatorische maatregelen getroffen om onze website te beschermen tegen het verlies, de vernietiging, de raadpleging, de wijziging of de verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

Zo worden uw persoonsgegevens met name in versleutelde vorm door ons doorgestuurd. Hiertoe maken we gebruik van het coderingssysteem SSL/TLS ('Secure Sockets Layer/Transport Layer Security'). Bovendien worden onze beveiligingsmaatregelen voortdurend aangescherpt in het licht van de verdere technologische ontwikkelingen.

 

16.   Rechten van de betrokkenen

Als u beschouwd wordt als een betrokkene zoals gedefinieerd bij artikel 4, deel 1 van de AVG, dan beschikt u volgens de AVG over de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. De juridische tekst voor de rechten die hieronder opgelijst worden, kunt u vinden op

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf.

Recht op bevestiging en inzage

Volgens de bepalingen van artikel 15 van de AVG hebt u het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, om te allen tijde en gratis inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die er over u bewaard worden door de verwerkingsverantwoordelijke en om er een kopie van te ontvangen.

Recht op rectificatie

Volgens de bepalingen van artikel 16 van de AVG hebt u het recht om onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u voorts eveneens het recht om een vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van de AVG hebt u het recht om van [sic]  zonder onredelijke vertraging de wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de redenen die in artikel 17 van de AVG wordt aangevoerd, van toepassing is en er geen verwerking nodig is.

Recht op beperking van de verwerking

Volgens de bepalingen van artikel 18 van de AVG hebt u het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen, indien een van de voorwaarden vermeld bij artikel 18 van de AVG van toepassing is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Volgens de bepalingen van artikel 20 van de AVG hebt u het recht om persoonsgegevens die u betreffen en die u ons verstrekte, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hebt u het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons, op voorwaarde dat de bijkomende voorwaarden vermeld bij artikel 20 van de AVG vervuld zijn.

Recht op intrekking van uw toestemming

U hebt op eender welk moment het recht om de ons toegekende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken voor toekomstige verwerkingen. Gelieve ons in voorkomend geval uw intrekking te bezorgen via bovenstaande contactgegevens.

Recht van bezwaar

Volgens de bepalingen van artikel 21 van de AVG hebt u het recht om op eender welk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u aanbelangen. Als de voorwaarden voor een effectief bezwaar vervuld zijn, mogen wij de gegevens niet langer verwerken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Ongeacht eender welk ander verhaal in termen van administratieve of rechterlijke procedures, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in het land waarin u verblijft, waarin u werkt of waarin de vermoede inbreuk plaatsvond, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, een inbreuk vormen op de specificaties van de AVG.

 

17.   Uw persoonsgegevens overdragen

Uw persoonsgegevens worden als volgt overgedragen.

De website wordt gehost door een externe dienstverlener in Duitsland. Een dergelijke gegevensoverdracht is nodig voor de werking van de website en voor de rechtvaardiging, prestatie en implementatie van de bestaande gebruiksovereenkomst en kan ook met uw toestemming gebeuren.

Gegevens worden vervolgens ook overgedragen, als we het recht of de verplichting hebben om gegevens over te dragen naar aanleiding van wettelijke bepalingen en/of op bevel van de autoriteiten of rechtbanken. Dit kan in het bijzonder o.a. een onthulling met het oog op een strafrechtelijke vervolging, voor spoedreacties in noodsituaties of voor de implementatie van intellectuele eigendomsrechten gebeuren.

Als uw gegevens voor zover nodig doorgespeeld worden aan de dienstverlener, zal deze laatste slechts toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, voor zover nodig om zijn taak te vervullen. Deze dienstverleners zijn verplicht om met uw persoonsgegevens om te gaan conform de toepasselijke gegevensbeschermingswetten en met name de AVG.

Naast de hierboven vermelde omstandigheden zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden bezorgen. Zo zullen we meer bepaald geen persoonsgegevens doorspelen aan een entiteit in een derde land of aan een internationale organisatie.

 

18.   Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Wat de opslagperiode betreft, wissen we persoonsgegevens zodra hun bewaring niet langer nodig is voor de vervulling van het oorspronkelijke doeleinde waarvoor ze verzameld werden en alle wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen niet langer van toepassing zijn. De wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen zijn het ultieme criterium voor de definitieve opslagduur van persoonsgegevens. Eenmaal de periode verstreken is, worden de relevante gegevens routinematig gewist.  Als er een bewaartermijn van toepassing is, wordt de verwerking beperkt door het blokkeren van de gegevens.

 

19. Kanttekening in verband met de verstrekking van persoonsgegevens door de betrokkene

We zouden deze kans graag te baat nemen om u mee te delen dat de verstrekking van persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wettelijk vereist is (bv. betalingsgegevens om voor factureerbare diensten te betalen) of uit contractuele regelingen kan voortvloeien. Om ten volle gebruik te kunnen maken van de diensten die op de website aangeboden worden, moet u door u te registreren een relevante gebruiksovereenkomst met ons sluiten (algemene gebruiksvoorwaarden) Opdat deze overeenkomst uitgevoerd zou kunnen worden, moet u ons daarbij bepaalde persoonsgegevens (bv. gebruikersnaam, e-mailadres) bezorgen, die we verwerken in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Als u ons deze persoonsgegevens niet meedeelt (bezorgt), is het voor ons onmogelijk om de overeenkomst met u te sluiten of, als er maar een deel van de gegevens verstrekt wordt, kan het zijn dat onze diensten niet volledig geleverd kunnen worden.

 

20.   Verwijzingen en links

Wanneer u naar webpagina's surft, waarnaar verwezen wordt op onze website, kan het zijn dat u gevraagd wordt om bepaalde informatie zoals uw naam, adres, e-mailadres, browsereigenschappen, enz. opnieuw in te geven. Deze gegevensbeschermingsverklaring is niet van toepassing op de verzameling of onthulling van of de omgang met persoonsgegevens door derden.

 

Externe dienstverleners kunnen hun eigen voorwaarden hebben met betrekking tot de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. Bij het bezoeken van webpagina's van derden raden we u bijgevolg aan om steeds meer informatie in te winnen over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan, alvorens uw persoonsgegevens in te voeren.

 

21.   Wijzigingen van de gegevensbeschermingsverklaring

We zijn onze website voortdurend verder aan het ontwikkelen om u een steeds betere service te kunnen bieden. We zullen deze gegevensbeschermingsverklaring daarbij te allen tijde up-to-date houden en deze aanpassen, als en wanneer dat nodig zou blijken.

We zullen u natuurlijk te gepasten tijde informeren over alle eventuele wijzigingen die er aan deze gegevensbeschermingsverklaring aangebracht zouden worden. We kunnen dat bv. doen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons bezorgde. Mocht u bijkomende toestemming dienen te geven voor onze omgang met uw gegevens, dan zullen we deze natuurlijk eerst van u verkrijgen, voordat eender welke dergelijke wijziging van kracht wordt.

U kunt de meest recente versie van onze gegevensbeschermingsbepalingen te allen tijde online raadplegen op LINK.

 

22.   Functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer', DPO)

Mocht u nog vragen hebben over de gegevensbeschermingswetgeving, gelieve dan contact op te nemen met onze DPO via [email protected].

 

Datum: 15.05.2018