Wedstrijdreglement

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Weleda Benelux Benelux SE, gevestigd in de Platinastraat 161 te 2718 SR Zoetermeer (Nederland), met als BTW-nummer NL004839778B01 (hierna kortweg 'Weleda Benelux' genoemd).

 

2. Weleda Benelux behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Weleda Benelux kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Weleda Benelux.

 

3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Weleda Benelux zijn zonder verhaal.

 

4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Weleda Benelux, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van deze uitgesloten categorieën.

 

5. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop de huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd, tenzij dit anders is aangeduid. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

 

6. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen geld of voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Weleda Benelux behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.

 

7. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Weleda Benelux enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Weleda Benelux om toepassing te maken van artikel 9.

 

 

8. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

 

9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Weleda Benelux zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Weleda Benelux uit te sluiten.

 

10. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Weleda Benelux de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 

11. De persoonsgegevens die Weleda Benelux verzamelt over de deelnemers worden opgenomen in een adressenbestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Meer informatie over de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens lees je in ons privacy-beleid.

 

12. Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, verleent de deelnemer op grond van deze algemene voorwaarden aan Weleda kosteloos een wereldwijde licentie voor het gebruik van dit materiaal op welke wijze dan ook. Dit recht omvat onder andere het recht om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle mogelijke middelen en processen en op en via alle mogelijke dragers en media. Voor zover toegestaan door de Auteurswet en verschillende andere eventueel toepasselijke nationale auteurswetten, doet de deelnemer afstand van zijn persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen het recht op vermelding van zijn naam en het recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan het materiaal. Indien en voor zover de deelnemer onder enige nationale wetgeving een beroep toekomt op persoonlijkheidsrechten die niet overdraagbaar zijn en/of waarvan geen afstand kan worden gedaan, zal de deelnemer zich slechts op deze persoonlijkheidsrechten beroepen indien en voor zover Weleda een zodanig gebruik maakt van het materiaal dat in redelijkheid niet kan worden gezegd dat een dergelijk gebruik van het materiaal was te verwachten in het kader van een normale exploitatie binnen het kader van de aan partijen bekende bedrijfsvoering van Weleda. Onder de in dit artikel verleende toestemming aan en afstand ten aanzien van Weleda moet naast Weleda Benelux mede worden begrepen aan Weleda Benelux gelieerde ondernemingen en/of personen of ondernemingen en/of personen waar Weleda mee samenwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering.”Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaande goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren in alle media (print, websites, apps, TV, radio, ...) uitgebaat door Weleda Benelux, haar verbonden ondernemingen en/of derden. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd. 

Het door de deelnemer ingezonden materiaal mag geenszins een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even welke andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mag geen enkel merk, buiten de betrokken Weleda Benelux-merken voor zover het gebruik ervan deel uitmaakt van de wedstrijd, en meer algemeen, geen enkel visueel element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten  van derden. Het materiaal mag geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Er mag geen bij wet verboden product of situatie zichtbaar zijn.  Weleda Benelux behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere wedstrijden.

 

13. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen als gevolg van het risico op onderbrekingen als gevolg vantechnologische risico’s. Bijgevolg kan Weleda Benelux hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

 

 

Terug naar de homepage