Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepassing

Door op deze website te surfen, teksten te lezen, bestanden te downloaden of er op enige andere manier gebruik van te maken, ga je automatisch akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbind je je ertoe om deze na te leven.

 

2. Weleda Benelux

Deze website wordt beheerd door Weleda Benelux Benelux SE, gevestigd in de Platinastraat 161 te 2718 SR Zoetermeer (Nederland), met als BTW-nummer NL004839778B01 (hierna kortweg 'Weleda Benelux' genoemd). Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Weleda Benelux bedongen, gelden evenzeer voor door Weleda Benelux ingeschakelde derden.

 

3. Toegang

Deze website kan geraadpleegd worden door moderne computers waarop gangbare software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Weleda Benelux waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld indien je, om welke reden dan ook (een deel van) huidige website niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, je toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden de website te wijzigen, er zaken aan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

Als bezoeker van deze website verbind je je ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking ervan op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van de website dien je je te registreren en/of lid te worden. Vul je gegevens corret in en houd je login en paswoord geheim. Overeenkomstig paragraaf 5 uit deze tekst is elk lid of geregistreerde gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie en de evt. misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. Weleda Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig oneigenlijk gebruik van je registratie, login en/of paswoord.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van deze website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Weleda Benelux en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Door op de website te surfen verkrijg je hierop geen enkel recht. Indien een partij het voornemen heeft om al dan niet door gebruik van hyperlinks te verwijzen of op enige wijze de informatie of gegevens te verbinden met geprogrammeerde instructies, waaronder doch niet beperkt tot spiders, bots of andere scripts, of te indexeren, ofwel al dan niet herhaald of systematisch gegevens op te vragen of hergebruiken van een geheel of substantieel deel van gegevens in de zin van artikel 2 Databankenwet, vraagt Weleda Benelux deze partij om onmiddellijk contact op te nemen via info@weleda.be met het verzoek om zich te identificeren en zijn voornemens kenbaar te maken. Zonder toestemming van Weleda Benelux is het voorgaande niet toegestaan.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en de inhoud is strikt verboden. Het opslaan van informatie en/of onderdelen van deze website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden op onze website te plaatsen, geef je automatisch aan Weleda Benelux, alsook aan alle ondernemingen verbonden met Weleda Benelux, de volledige en kosteloze toestemming om de inhoud van je post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze website als op andere websites of publicaties, als in een of meerdere magazines of enige andere producten of dragers die door Weleda Benelux of door de verbonden ondernemingen worden uitgegeven of aangeboden.

Voor User Generated Content wordt op deze website gebruik gemaakt van Olapic. Meer informatie hierover (o.a. juridische bepalingen) vind je hier.

 

5. Aansprakelijkheid

Weleda Benelux zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Weleda Benelux heeft echter op ieder ogenblik het recht om de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Weleda Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden als gevolg hiervan.

Weleda Benelux zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken deze website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Weleda Benelux kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Weleda Benelux kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel de website. Weleda Benelux kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die je zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op deze website. Weleda Benelux heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op deze website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

Deze website kan o.m. links naar andere sites of applicaties bevatten. Weleda Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites of applicaties waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites of applicaties kunnen voortvloeien.

Alhoewel Weleda Benelux haar beste middelen inzet om deze website virus- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Weleda Benelux kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Weleda Benelux raadt je ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van je computer te voorkomen. Zo je de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige website verzoeken we je om deze zo spoedig mogelijk aan de webmaster of ontwikkelaar mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Weleda Benelux zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Weleda Benelux raadt je ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van je persoonlijke gegevens.

Op deze website kunnen berichten van derden (bv. product review) opgenomen worden. Weleda Benelux behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Weleda Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Weleda Benelux evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan.

 

6. Privacy-beleid

De persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld (registraties voor nieuwsbrief, magazine of andere) worden opgenomen in het adressenbestand van Weleda Benelux. Je gegevens zullen niet worden verkocht of gedeeld worden met derden. Je kunt je gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Gelieve ons in dit geval te contacteren of in te loggen via ‘Mijn account’.

Weleda Benelux maakt gebruik van cookies die het aantal unieke gebruikers van haar website registreren en de wijze van gebruik van de website analyseren. Op deze wijze kunnen wij blijven werken aan de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Cookie-instellingen kunnen in de browserinstellingen gewijzigd worden voor algemeen internetgebruik, meer informatie hierover via deze link.

Weleda Benelux verstuurt geen spam. Indien je ongewenst e-mails vanwege Weleda Benelux zou onvangen, vragen we je om ons dat zo snel mogelijk melden zodat wij ervoor kunnen zorgen dat dit niet meer gebeurt.

 

7. Wedstrijden

Voor alle wedstrijden is, naast deze Algemene Voorwaarden, het algemeen wedstrijdreglement van toepassing, dat je hier kan vinden. Indien er een specifiek wedstrijdreglement voorzien is, krijgt dat steeds voorrang op het algemeen wedstrijdreglement.

 

8. Prijzen

De op deze website genoemde prijzen zijn adviesprijzen; prijzen bij onze verkooppunten kunnen hier van afwijken.

 

9. Aankopen via deze website

Het is mogelijk om via deze website producten aan te kopen bij onze partner Big Green Smile. Deze partner staat volledig in voor het bestel- , lever- en retourproces en is hier als enige verantwoordelijk voor. De algemene voorwaarden van Big Green Smile die u hier vindt zijn daarbij van toepassing. Voor alle vragen of opmerkingen m.b.t. uw online aankopen dient u derhalve rechtstreeks contact op te nemen met Big Green Smile.

 

10. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn deelbaar. Dit betekent dat de de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in geen enkel opzicht de geldigheid van andere bepalingen aantast.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaande verwittiging aangepast worden in functie van wettelijke of commerciële evoluties. Wijzigingen treden in werking zodra ze op de website kenbaar worden gemaakt.

Voor alle vragen inzake onze Algemene Voorwaarden kun je steeds contact opnemen met onze Consumentenservice.

 

11. Online Geschillen Beslechting (Online Dispute Resolution - ODR)

De officiële website voor Online Geschillen Beslechting wordt beheerd door de Europese Commissie en dient om consumenten en handelaars te helpen bij het buitengerechtelijk beslechten van eventuele geschillen. U kan deze website bereiken via deze link.

 

Terug naar de homepage